Vragen aan het PBL

Het PBL streeft ernaar transparant te zijn over onze werkwijze en onderzoeksresultaten. Onderliggende data en modellen worden openbaar gemaakt via onze website en via het Compendium voor de Leefomgeving of Open Data van de overheid.

Vragen via info@pbl.nl

Indien u vragen hebt over onze rapporten of werkwijze, kunt u deze stellen via info@pbl.nl. Ook voor andere vragen die betrekking hebben op het werk van het PBL kunt u hier terecht. U krijgt dan zo spoedig mogelijk antwoord. Meestal zal dit ook per e-mail zijn. Soms zal het PBL telefonisch contact met u opnemen, bijvoorbeeld voor een nadere toelichting op de vraag.

Wob-verzoeken

Ook bestaat de mogelijkheid om via een Wob-verzoek het PBL te vragen om overheidsinformatie openbaar te maken die is vastgelegd in documenten waarvan het PBL auteur of ontvanger is. Hiervoor bestaan duidelijke wettelijke regels.
Iedereen kan een Wob-verzoek indienen. De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) geeft aan hoe deze verzoeken worden behandeld en waaraan de verzoeken worden getoetst.
Een Wob-verzoek kent geen vormeisen. Wel moet uw verzoek voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • in het Wob-verzoek geeft u zo precies mogelijk aan waarover u informatie vraagt;
  • het verzoek gaat over informatie die in documenten is vastgelegd;
  • het verzoek gaat over informatie waar het PBL over beschikt;
  • de informatie moet gaan over bestuurlijke aangelegenheden (waar ook onderzoek onder valt, inclusief de voorbereiding en uitvoering ervan).

Het PBL kan een toelichting vragen, als niet duidelijk is of uw Wob-verzoek aan de voorwaarden voldoet. In dat geval wordt de behandeling van het verzoek opgeschort tot het moment dat de toelichting is ontvangen.

U kunt uw Wob-verzoek richten aan:

PBL
Postbus 30314
2500 GH Den Haag

Besluiten

Een besluit op een Wob-verzoek kan zijn dat de gevraagde informatie wordt verschaft, dan wel dat met redenen wordt onderbouwd waarom dit niet gebeurt. Besluiten op Wob-verzoeken aan het PBL zijn openbaar voor iedereen. Ook is de informatie die met een Wob-besluit openbaar wordt gemaakt toegankelijk voor iedereen. Hierbij een overzicht van Wob-besluiten (geanonimiseerd).